Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 18-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7C

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu TH7C

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7C

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7C